Ügyfélszolgáltai adatkezelés

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2023. április 27-től

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint Adatkezelő, személyes adatok kezelését az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fontosnak tartja azt is, hogy kötelezettségeinek megfelelően bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli, a kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím:

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

Webcím:

https://szallashelyminosites.hu

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@szallashelyminosites.hu

Telefonszám:

+36 1 686 2011

Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

adatvedelem@szallashelyminosites.hu

+36 1 686 2011

 

Az adatkezelések alapadatai:

 1. Ügyfélszolgálat

Célja:

Ügyfélszolgálat

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c)

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

A természetes személy neve, telefonszáma, a beszélgetés dátuma és időpontja, a bejelentés tartalma

Időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.§ (3) bekezdése alapján, öt évig kezeli.

Érintettek köre:

Szerződő partnerek képviselői

Adatok forrása:

Szerződő partner

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Opennetworks Kft.

1125 Budapest, Kiss Áron utca 9.

+36 1 999 6000

info@opennet.hu

Hangrögzítés

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

Kapcsolódó érintetti jogok:

Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog

 

 

 1. Panaszkezelés

Célja:

Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele. Célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c)

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Név, szálláshely neve, telefonszám, NTAK regisztrációs szám, helyszíni ellenőrzés időpontja

Időtartama:

Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig kezeli.

Érintettek köre:

Panaszos

Adatok forrása:

Panaszos

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nem

-

 

 1. Érintetti kérelmek, panaszok nyilvántartása

Célja:

Nyilvántartás az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokról, kérelmekről az érintettekkel való kapcsolattartás

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Azonosító adat, kapcsolattartói adat

Időtartama:

5 év vagy a jogvita lezárásáig

Érintettek köre:

Érintett, panaszos

Adatok forrása:

Érintett, panaszos

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

Kapcsolódó érintetti jogok:

Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog

 

 1. Értesítés adatvédelmi incidensről

Célja:

Az adatvédelmi incidens megtörténtéről való tájékoztatás, kapcsolattartás

Jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Jellege:

Automatizált és manuális

Kezelt adatok:

Azonosító adat, kapcsolattartói adat

Időtartama:

5 év vagy a jogvita lezárásáig

Érintettek köre:

Érintett személyek

Adatok forrása:

Érintett személyek

Adatfeldolgozó(k):

Adatai:

Tevékenység:

Nincs

-

Adattovábbítás címzettje(i):

Nincs

-

Kapcsolódó érintetti jogok:

Tájékoztatáshoz való jog, Hozzáférési jog, Helyesbítéshez való jog, Törléshez való jog, Korlátozáshoz való jog

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után az Adatkezelő felel.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó, vagy nyilvánvalóan alaptalan, az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 • az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről,

 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

 • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Érintett kérelmére Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését:

 • amennyiben az Érintett vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

 • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

 • amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) Az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu